Pierwszy numer ,,Kuriera Błażowskiego” ukazał się w grudniu 1991 roku 21 lat temu w skromnej szacie graficznej. Przypominał raczej czarno-białą broszurkę sześciokartkową i kosztował przed denominacją złotego 2.000zł, po denominacji śmieszną cenę - tylko 2 grosze.

 Od 1 stycznia 1991 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i jej pięć filii przeszła na garnuszek samorządu. Nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi sprawowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.  Kontrolę pracy bibliotek prowadzili instruktorzy WBP. Biblioteki zaopatrywane były w nowości wydawnicze centralnie. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WBP opracowywał karty katalogowe.

Z chwilą przejęcia bibliotek przez samorząd, zadania związane z gospodarką księgozbiorem spadły na barki gminnych bibliotek.  Bibliotekarzom przybyło nowej pracy. Zakupione książki trzeba było opracować według aktualnych tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, wydawanej i często aktualizowanej przez Bibliotekę Narodową. Metodyka pracy z katalogiem tradycyjnym w zasadzie nie uległa całkowitej zmianie, ale niektóre działy zmieniały symbole w literaturze popularnonaukowej.

Te zmiany trzeba wykonywać zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej.

W tym czasie podstawą pracy bibliotekarza była księga inwentarzowa, katalog alfabetyczny i rzeczowy i oczywiście udostępnianie czytelnikom opracowanych książek. Bibliotekarz posiadał skromne narzędzia pracy: długopis lub pióro, ołówek i gumkę do mazania.

 Z perspektywy minionych lat widać oszałamiający postęp w każdej dziedzinie życia, niemniej jednak nas interesuje bibliotekarstwo i informacja naukowa.

Najbardziej pracochłonnymi pracami w bibliotece były inwentaryzacje (skontrum księgozbioru). Przeprowadzano je metodą kartkową, tysiące książek wpisywano na małe karteczki, potem była konfrontacja z księgami inwentarzowymi i z księgą ubytków i liczenie, liczenie… Niezwykle żmudny proces.

Była to praca niewidoczna, ale bardzo absorbująca czas.

 Od dnia 1 lipca 1995 roku wszystkim  filiom  bibliotecznym decyzją Zarządu Gminy Błażowa z panią burmistrz Stanisławą Bęben skrócono etaty z ¾ na ½ .

 Na takich zasadach biblioteki pracują do tej pory, a pracy stricte przybywa.

 Wszystkie filie biblioteczne od 2009 roku posiadają komputery, M-GBP w ramach programu Ikonka  otrzymała je dużo wcześniej.

Od 2011 roku biblioteki zajęły się wdrożeniem nowego systemu komputerowego MAK+, żeby nie zostać na szarym końcu wśród bibliotek powiatu, które jeszcze tego procesu nie wdrożyły.

W lutym odbyło się szkolenie bibliotekarek, potem trzymiesięczne testowanie i właściwa

 praca z nanoszeniem książek na elektroniczny katalog.

Celem projektu MAK+ prowadzonego przez Instytut Książki jest wprowadzenie ujednoliconego i przejrzystego opisu książki oraz spójnego i ogólnopolskiego systemu katalogowego, umożliwiającego dokonywanie poprzez Internet wszelkich operacji związanych z katalogowaniem, prezentacją oraz wypożyczaniem książek.

Bibliotekarki musiały nauczyć się w krótkim czasie działania programu MAK+, obsługiwać komputer, Internet, pocztę elektroniczną i naturalnie poznać program Word 2003, potrzebny do pisania. Nie było to wcale łatwo, ze względu, że w czasach naszej edukacji nikt nie słyszał o komputerach.

 W chwili obecnej na serwerze lokalnym MGBP w Błażowej jest w katalogu elektronicznym ponad 25 tysięcy zarejestrowanych książek.

Praca z naniesieniem całego księgozbioru bibliotek jeszcze potrwa chwilę, ponieważ w trakcie katalogowania bibliotekarki robią selekcję książek (zaczytane, zniszczone, zdezaktualizowane), a każda z tych czynności, niestety, zabiera dużo czasu.  Wycofane książki przeznacza się na makulaturę, a katalog podlega melioracji, a polega to na tym, że usuwa się karty opisowe książek.

Zakupy nowości wydawniczych prowadzi MGBP dla siebie i swoich filii. Bibliotekarki samodzielnie opracowują je, pobierając opisy katalogowe z Biblioteki Narodowej, rejestrują w księdze inwentarzowej i serwerze lokalnym oraz dopisują ręcznie karty do zwykłego katalogu bibliotecznego.

Najważniejszym zadaniem bibliotek w chwili obecnej to praca z czytelnikiem i promocja czytelnictwa. Biblioteka Narodowa publikuje raporty z badań nad stanem czytelnictwa w Polsce. Systematyczną obserwację rozpoczęto w 1992 roku. Raport z 2010 roku pokazuje, że aż 56% Polaków nie przeczytało w ciągu roku żadnej książki. Niektórzy prognozują, że w tym roku to będzie już 60% Polaków. Dla porównania, u naszych południowych sąsiadów - Czechów - odsetek ten wyniósł zaledwie 17%. Liczby mówią same za siebie.

 Socjologowie twierdzą, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc pytanie do osób niepracujących: emerytów, rencistów, bezrobotnych, bo te grupy dysponują wolnym czasem i mogą na przykład poświęcić go na czytanie, wszak czytelnictwo jest procesem społecznym, w którym narzędziem kształcenia człowieka jest książka – dlaczego tak mało czytają?

Spośród czynników mogących znacząco wpłynąć na poprawę czytelnictwa Biblioteka Narodowa wymienia: szkoły, jako podstawowe miejsca pracy z tekstem, biblioteki publiczne i szkolne, mass media i nowe media, a także digitalizację i upowszechnienie zasobów.

 My, bibliotekarki, staramy się promować czytelnictwo wśród dzieci, gdyż nasze filie mają lokale w budynkach szkół podstawowych na terenie gminy. Dlatego mamy częsty kontakt z dziećmi. Kształtowanie postaw dobrego czytelnika powinno zaczynać się w okresie dzieciństwa, a potem w okresie edukacji wczesnoszkolnej. Dobre nawyki pozostają w pamięci. Promowanie czytelnictwa przez nas to: zapraszanie przedszkolaków na wycieczki do bibliotek, organizowanie lekcji bibliotecznych dla różnych klas, organizowanie przeróżnych konkursów (czytelniczych, plastycznych, rysunkowych), quizów, zgadywanek, krzyżówek.

W maju w ramach Tygodnia Bibliotek obowiązkowo jest organizowane pasowanie klas pierwszych na czytelnika, nagradza się najbardziej aktywnych czytelników i zaprasza wszystkich do odwiedzania naszych bibliotek. W czasie ferii zimowych i wiosennych jak również w czasie wakacji organizuje się różne zajęcia z dziećmi.

Biblioteka błażowska od 2005 organizuje benefisy, na które zaprasza chętnych do uczestnictwa, w okresie świątecznym kiermasze książek, ciekawe wystawy.

W listopadzie MGBP w Błażowej organizuje w oddziale dla dzieci andrzejki, na które zaprasza dzieci z filii na wspólną zabawę.

MGBP posiada stronę internetową, jest tam galeria, na której dokumentujemy swoją działalność, można zaglądnąć do aktualnej oferty wydawniczej, przedstawiającej zakupione nowości książkowe.

Swoją działalność dokumentujemy w swoich kronikach jak również na łamach ,,Kuriera Błażowskiego’’. Czytelnik tego pisma może dowiedzieć się, co się dzieje nie tylko na obradach sesji, w urzędzie, ale także w bibliotekach. Ludzie, którzy nie korzystają z bibliotek, często twierdzą, że tam nie ma pracy, bo co to za praca ,,podać książkę”.

Bibliotekarz musi znać dobrze nie tylko literaturę polską, ale także literaturę norweską, iberoamerykańską, hiszpańską. Musi prawidłowo wskazać dziedzinę nauki użytkownikowi, który poszukuje informacji na temat polimerów, molekuł czy eutrofizacji wód.   

Musi prawidłowo posługiwać się różnymi wyszukiwarkami internetowymi, znać portale, centra informacyjne, wirtualne społeczności, nie pozostawać w tyle, ale na bieżąco pozyskiwać potrzebne informacje. W 2009 roku wszystkie bibliotekarki zaliczyły kurs internetowy dla bibliotekarzy, prowadzony przez BIBWEB finansowany przez ministerstwo spraw wewnętrznych.

Wchodzimy w XXI wiek – wiek cyfryzacji, ogromnego postępu technicznego. Ten postęp wkracza także w biblioteki. Poznajemy nowe nośniki elektroniczne zastępujące tradycyjną formę książki, tj. audiobooki (książki na płytkach).

,,Książka słuchana”, ,,film domowy” czy ,,gazeta domowa” na ekranie wzbogacają życie człowieka, może nawet zmienią styl jego życia, ale nie zastąpią książki jako sposobu komunikowania się między ludźmi, między różnymi narodami. Pod wieloma względami książka ma cechy unikalne, niezastąpione, jest paszportem do świata”. Książka pozwala poznawać świat, kulturę, obyczaje, poszerza nasze horyzonty umysłowe, rodzi głębokie wzruszenia, kieruje nas do poszukiwania wyższych wartości. Przez to jako ludzie stajemy się lepsi i potrafimy jeszcze ,,okazać komuś serce”. Wpływu czytania na ćwiczenie pamięci, inteligencji, wzbogacenie słownictwa nie da się przecenić.

W ostatnim czasie powstało pojęcie biblioterapii (leczenie przez czytanie).

Naukowcy różnych dziedzin twierdzą zgodnie, że czytanie jest doskonałym panaceum na wszechobecny stres oraz pomaga w leczeniu różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych.

 Poznając arcydzieła literatury polskiej i światowej uczestniczymy subiektywnie w odbiorze wartości uniwersalnych mających ciągłość w humanistycznej tradycji kultury literackiej, obyczajowej, językowej. Szlachetne postawy bohaterów, ich mądrość życiowa i piękno charakterów mogą służyć jako wzorce do naśladowania i dzisiaj ,, w trudnym świecie”.

 Pierwsze wzmianki o działalności bibliotek na łamach ,, Kuriera Błażowskiego ”znajdujemy w numerze 19, a później już stopniowo ukazują się obszerniejsze artykuły.

O złotym jubileuszu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej dowiadujemy się z numeru 53, a w następnym numerze znalazła się notatka z majowego spotkania bibliotekarzy w Chmielniku. Kolejno przeglądając archiwalne numery czasopisma znajdujemy informacje na temat bibliotek czy literatury lub książek polecanych do czytania.

Dowiadujemy się również o ważnych wydarzeniach w świecie kultury lub literatury (targi książki, czy rocznice urodzin lub śmierci pisarzy i poetów).

Od kilku lat każda filia i MGBP przekazuje informacje ze swojej działalności niemalże w każdym numerze. Od dwóch lat MGBP organizuje konkurs na najaktywniejszego czytelnika oddziału dla dorosłych i oddziału dzieci, jak również jej filii. Wytypowani czytelnicy otrzymują nagrody. W bibliotekach organizuje się wystawki książek (nowości lub tematycznie związanych z rocznicą lub wydarzeniem: np. ,,Dzień Ziemi” wszystko po to, żeby zachęcić do czytania. Kończąc posłużę się życzeniami, jakie otrzymałam od klasy I ze Szkoły Podstawowej w Futomie:,, Wspaniałych książek w bibliotece oraz wielu czytelników”.                                                                          

Danuta Drewniak