KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej informuje, że powołane zostało Koło Przyjaciół Biblioteki przy oddziale dla dzieci.

Cele pracy koła:

· rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych (współpraca w organizowaniu konkursów, wystawek, gazetek, przedstawień i innych imprez bibliotecznych; reklama książki
i biblioteki, rozwijanie własnych zainteresowań czytelniczych, praca w redakcji „Kuriera Błażowskiego”),

· rozwijanie zainteresowań i uzdolnień twórczych, wdrażanie do prowadzenia działalności wydawniczej (gromadzenie materiałów, redagowanie „Księgi Twórczości Uczniów”), spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,

· rozwijanie zdolności i talentów, np. plastycznych, pisarskich, recytatorskich, organizacyjnych,

 Zamierzone efekty:

Uczniowie:

· poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece,

· nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej,

· kształtują w sobie takie cechy charakteru jak: poczucie obowiązku, systematyczność, samorządność, dokładność pracy, zamiłowanie do ładu i porządku, poszanowanie mienia bibliotecznego, umiejętność pracy w zespole,

· mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich, dziennikarskich,

· mają możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań czytelniczych i poznawczych,

· zdobywają umiejętności sprawnego korzystania z informacji medialnej oraz samodzielnego dokonywania selekcji tychże informacji,

· aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym biblioteki,

· zapoznają się z technikami samokształceniowymi i potrafią je stosować.

Anna Heller