IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2018, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs organizuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni (gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).
 2. Konkurs ma  charakter  otwarty  i  skierowany  jest  do  autorów  niezrzeszonych  jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Warunkiem uczestnictwa  w  konkursie  jest  nadesłanie  zestawu  trzech  wierszy  o tematyce dowolnej w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego, formatu A4. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać trzech stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane.
 4. Każdy uczestnik konkursu, do obowiązkowego zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej, może dodatkowo dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematyce górskiej (w czterech egzemplarzach) w kategorii, O nagrodę Wójta Gminy Tokarnia. Wiersze w tej kategorii będą oceniane oddzielnie.
 5. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy  w   kategorii   obowiązkowej   oraz   wg   uznania   jeden   wiersz   w   kategorii dodatkowej. W sumie można przysłać maksymalnie 3 (obowiązkowo) + 1 wiersz (nieobowiązkowo), wszystkie w czterech egzemplarzach.
 6. Wiersze muszą być podpisane godłem słownym (pseudonimem). Takim samym godłem

należy opatrzyć dołączoną do nich zaklejoną kopertę, zawierającą na kartce obowiązkowo następujące dane autora (imię i nazwisko, dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), dokładny adres, telefon, e-mail).

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2018 r. na adres Organizatora konkursu: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, 32-436 Tokarnia 619, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu).
 2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora.
 3. Wiersze autorów podpisane imieniem i nazwiskiem nie będą podlegać ocenie jury.

Wiersze osób poniżej 18 lat nie będą oceniane. Uprasza się o dokładne przeczytanie regulaminu. Prace niespełniające wszystkich wymogów regulaminu nie będą oceniane.

 1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną i zostaną zaproszeni na podsumowanie konkursu, które odbędzie się w sobotę, 6 października 2018 r., w Skomielnej Czarnej. Po ogłoszeniu wyników konkursu, laureaci mogą być poproszeni o przesłanie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy pocztą elektroniczną do Organizatora,. Ułatwi to pracę nad redakcją tomiku pokonkursowego (przewidzianego na 2018 r.).
 3. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe medale-statuetki, a także wraz ze wszystkimi wyróżnionymi – dyplomy i inne drobne upominki. Nagrody należy odebrać osobiście. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się  odebranie  nagrody  przez pośrednika. Nagrody nie będą przesyłane pocztą. Nieodebrane nagrody będą automatycznie przechodziły na rzecz kolejnej edycji.
 4. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  publikacji  nagrodzonych  i  wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym (wydawanym co trzy lata) oraz w innych mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

 

 1. Zgłoszenie zestawów wierszy do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.

 

W przypadku wątpliwości informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu komórkowego: 533 654 266