Polityka prywatności | Ogólna Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej

 DEFINICJE:

Administrator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej

Dane osobowe: wszystkie informacje o osobie fizycznej, zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz. 119 str.1

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca siedzibę Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy rejestrowaniu czytelników i wydawaniu karty czytelnika Biblioteki. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą – w sposób zgodny z przepisami.

 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście bądź za pomocą operatora pocztowego pod adresem: Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej, ul 3-go Maja 24, 36-030 Błażowa, numer telefonu: 17 229 71 70

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora drogą e-mailową lub tradycyjną korespondencji dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja.

Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt – np. w związku zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania Biblioteki czy zamawiania materiałów bibliotecznych.

Podstawą jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością.

Rejestracja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej i korzystanie ze zbiorów

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku, jakim jest udostępnianie materiałów bibliotecznych, oraz zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej, Administrator przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe niezbędne do zarejestrowania Państwa w systemie bibliotecznym.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej korzysta z systemu bibliotecznego MAK+ w celu przeglądania, rezerwacji i zamawiania książek on-line. Do rejestracji i możliwości korzystania z usług biblioteki wymagane jest jednorazowe okazanie dowodu osobistego. Przy zapisie każdy czytelnik otrzyma swoją Kartę Czytelnika z indywidualnym numerem MBP00…

Administratorem danych osobowych wprowadzonych do systemu MAK+ jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej.

Więcej informacji o bezpieczeństwie danych w systemie bibliotecznym MAK+ znajduje się na stronie: http://www.makplus.pl/index.php/informacje-o-systemie/bezpieczenstwo-danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa) oraz art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.,

Udostępnianie materiałów bibliotecznych

W związku z kontrolą udostępniania zbiorów (zob. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach – Dz. U z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) Administrator przetwarza w systemie bibliotecznym historię zamówień czytelniczych.

Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Zbieranie danych w celach statystycznych

Cele statystyczne działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej wynikają z przepisów prawa i są prowadzone w celu wypełnienia obowiązków ustawowych.

Podstawa prawna tych celów wynika z art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Podstawą prawną w zakresie danych jest art. 6 ust.1 lit c) RODO.

Przesyłania informacji w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, związanych z działalnością statutową Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania m.in. z zakresu rozwoju kultury. MGBP podejmuje szereg zadań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. W związku z tym, biblioteka może podejmować zadania mające na celu promocję swoich celów statutowych np. działań zmierzających do upowszechnienia czytelnictwa. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu reklamy i promocji działań MGBP w Błażowej, realizowanych projektów, konkursów i warsztatów.

Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO.

 KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Podanie danych osobowych przez czytelników/klientów Biblioteki jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych do zarejestrowania czytelnika będzie brak możliwości zapisania użytkownika do Biblioteki oraz korzystania z jej zasobów.

  ODBIORCY DANYCH

 W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności instytucjom partnerskim, dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazane instytucji nadzorującej.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY I PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą również przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu..

 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania lub zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych..

 ORGAN NADZORCZY

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.