Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w Błażowej powstało ponad 30 lat temu i liczyło kiedyś kilkadziesiąt osób. Dziś jest to garstka zapaleńców (stale ok. 10-15 osób), z Błażowej, Rzeszowa i okolicy, którzy pracują całkowicie społecznie, poświęcając swój czas, wiedzę, siły, nierzadko także własne środki dla realizacji nakreślonych przez siebie samych celów. Ufamy, że działalność ta jest pozytywnie postrzegana i pożyteczna, bo służy m. in. zachowaniu dziedzictwa kulturowego i historycznego. Przyczynia się do lepszego poznania historii regionu, edukacji, służy budowaniu więzi społecznej i aktywności oraz wielu innym szczytnym celom.
Dwa lata temu zainicjowaliśmy akcję ratowania starych fotografii przez ich opis i sporządzenie ich cyfrowego zapisu. Rok temu zrealizowaliśmy operację finansowaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, gdzie instytucją pośredniczącą byłą LGD „Lider Dolina Strugu”.
W tym roku chcemy to przedsięwzięcie kontynuować. Tematem planowanej na początek października 2011 r. sesji historycznej jest Błażowa i region w czasie II wojny i okupacji. Od kilku miesięcy członkowie Towarzystwa poszukują fotografii dotyczących tego okresu. Fotografie te zostaną zeskanowane, opisane i zapisane cyfrowo. Spośród zebranych zdjęć wybrane zostaną najbardziej charakterystyczne dla tego okresu przedstawiające zarówno okupację, walkę z okupantem, udział mieszkańców w walkach na frontach II wojny światowej, ale także codzienne życie. Wybrane zdjęcia zostaną wywołane i wyeksponowane na towarzyszącej sesji wystawie „Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Czas wojny i okupacji”.
Pokłosiem imprezy i wystawy będzie nowy album, który jest kontynuacją poprzedniego. Album Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Ludzie” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i dotarł do najdalszych zakątków Polski, Europy, USA, Kanady, Argentyny, a nawet Brazylii, skąd niedawno otrzymaliśmy sympatycznego maila. Jego duży nakład jest już na wyczerpaniu.
Liczymy, że kolejna edycja (może będzie to wieloletnia seria?) również cieszyć się będzie zainteresowaniem. Już dziś wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na imprezę 2 października 2011 r. w auli Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej, bo będzie to impreza otwarta.
Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy są posiadaczami zdjęć o wspomnianej tematyce, aby zechcieli nam je udostępnić. Bez Państwa pomocy to się nie może udać.
Korzystając z gościnnych łamów „Kuriera”, chciałabym też serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy hojnie wspierają naszą działalność. Dzięki Wam może realizować nasze przedsięwzięcia i planować nowe.

prezes TMZB dr Małgorzata Kutrzeba