Ukazał się kolejny album z serii Błażowa w starej fotografii – zachować dla przyszłych pokoleń. Czas wojny i okupacji. Album ten jak i poprzedni wydany w 2010 r.jest pokłosiem sesji popularno-naukowej pod hasłem Mieszkańcy Błażowej i regionu w okresie II wojny i okupacji zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013. Sesji towarzyszyły wystawa wojennej fotografii oraz rekonstrukcja historyczna, przygotowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów. Była to druga operacja realizowana w podobnej konwencji w ramach PROW 2007–2013.

Publikacja nasza skierowana jest do wszystkich, którzy interesują się historią, do tych, którzy wojnę przeżyli i pamiętają, aby mogli skonfrontować ten materiał z własnymi wspomnieniami, oraz do tych, a może przede wszystkim do tych, dla których II wojna światowa i okupacja jest tak samo odległym tematem, jak powstanie listopadowe czy kościuszkowskie. II wojna światowa i jej skutki ciągle rzutują na naszą współczesność, określają rzeczywistość geopolityczną, mają swoje konsekwencje w sferze gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Mamy nadzieję, że album ten uwrażliwi wielu na dzieje ich własnej rodziny. Czasami historie opowiadane przy świątecznym stole przez dziadków, babcie, a bywa, że słuchane przez nas wiele razy - bagatelizujemy, uważamy za mało ważne. Tymczasem losy pojedynczych ludzi, rodzin są najlepszą ilustracją do dziejów ludzkości, przybliżają ja nam, bo rację miał Paulo Coelho, który pisał, że historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości. 

dr Małgorzata Kutrzeba